Advokátní kancelář

JUDr. Vladimíra Kašpara a JUDr. Jana Vrby

Naše advokátní kancelář je připravena Vám nabídnout advokátní služby ve všech právních oborech. Specializujeme se především na soukromé a obchodní právo, právo nemovitostí a obhajobu v trestním řízení. Konkrétní nabídku našich služeb naleznete pod odkazem „Služby“.

Každý advokát v naší advokátní kanceláři vykonává advokacii ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii jako samostatný advokát. Právní služby poskytuje každý z advokátů na svou zodpovědnost samostatně. Nejedná se o výkon advokacie formou sdružení ani ve společnosti.

V naší kanceláři jsou připraveni Vám pomoci:

JUDr. Vladimír Kašpar, advokát
poskytuje právní služby již od roku 1991, nejprve jako komerční právník a později coby samostatný advokát

JUDr. Jan Vrba, advokát
poskytuje právní služby již od roku 2004 coby advokátní koncipient, od roku 2008 coby samostatný advokát

Občanské a obchodní právo

 • tvorba a revize občanskoprávních smluv a uplatňování z nich vzešlých nároků (nájemní smlouvy, smlouvy kupní, smlouvy o dílo, darovací smlouvy, spotřebitelské smlouvy, smlouvy o výpůjčce atp.)
 • poradenství při vymáhání pohledávek (předžalobní výzvy, žaloby na zaplacení pohledávky, zajišťovací instituty, uznání dluhu atp.)
 • vymáhání pohledávek vzniklých z občanskoprávních vztahů
 • vyřizování sporné i nesporné agendy (zastupování klientů před soudem v civilním řízení)

Nemovitostio

 • kompletní poradenský servis ve věcech převodů nemovitostí
 • smluvní převody nemovitostí (kupní, darovací, směnné smlouvy atp.)
 • nájemní a podnájemní vztahy spojené s nemovitostmi
 • věcná břemena, služebnosti, předkupní právo
 • zástavní právo
 • rozdělení nemovitostí
 • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem (podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání, nemovitosti ve společném jmění manželů)
 • zastupování v řízení před katastrálními úřady
 • prohlášení vlastníka budovy a jeho změny, smlouvy o výstavbě atp.
 • agenda společenství vlastníků jednotek (zakládání, změny atp.)

Korporace

 • zakládání, změny a likvidace obchodních společností, družstev, spolků
 • převody obchodních podílů, dispozice s členskými podíly, akciemi
 • pořádání valných hromad, rozhodnutí jediného společníka atp.
 • příprava dokumentů pro notářské zápisy
 • příprava dokumentů pro řízení o zápise do veřejného rejstříku (obchodní, spolkový apod.)

Pracovní právo

 • poradenství ve věci uzavření, změny a skončení pracovního poměru (pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce)
 • problematika mezd a odstupného

Rodinné právo

 • rozvod manželství
 • společné jmění manželů
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu
 • vyživovací povinnost (návrhy, změny, vymáhání)
 • zastupování klientů v rozvodovém řízení

Směnečné právo

 • právní poradenství v oblasti směnek (vystavování směnek, posuzování vymahatelnosti směnek, biankosměnky a dohody o vyplňovacím právu směnečném)
 • zastupování klientů před soudem ve směnečném řízení
 • vymáhání plnění ze směnek

Insolvence

 • zpracování insolvenčních návrhů a pomoc v průběhu oddlužení
 • podávání přihlášek do insolvenčního řízení

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení

Správní právo

 • komplexní poradenství ve věcech správního práva (stavební řízení, přestupkové řízení, živnostenské podnikání, finanční správa apod.)

Advokátní úschova

 • úschova finančních prostředků
 • úschova cenných papírů a jiných listin

Ověřování pravosti podpisu

 • Ověříme Váš podpis na dokumentech

Konverze listin

 • Převedeme Váš dokument